Skip to main content

Den starých plodin

Název projektu: Den starých plodin
Rok realizace: 2007

Krajové formy a tradiční odrůdy představují kulturní bohatství regionu a národa, neboť je v nich konzervován lidský um, dovednost a šlechtitelské znalosti vycházející z potřeb, tradic a vůbec kulturního prostředí regionu. Krajové formy vznikaly od počátku zemědělství výběrem z planých ekotypů a jejich pěstováním farmáři v jejich domácím regionu. Farmáři opakovali positivní i negativní výběr vědomě i neuvědoměle, až se ustálily krajové formy, a ty si navzájem vyměňovali. Staré tradiční odrůdy naopak vznikaly na profesionální bázi, zprvu cíleným výběrem a později záměrným křížením šlechtiteli. Hranice mezi těmito farmářskými a šlechtitelskými materiály je nejasná. Pravých krajových materiálů se dochovalo málo a je o nich mnohem méně informací než o starých šlechtěných odrůdách.
Záměrem projektu je osvětou pro zemědělce a obyvatele venkova přispět k uchování genofondu v přirozeném původním prostředí kde se genetické zdroje pěstovaly (on farm). A dále nabídnout novou alternativu pro zemědělce- pěstování „starých a zapomenutých plodin“ které mohou mít v budoucnu i potencionální ekonomický přínos. Kromě hlavního cíle projektu, tj. záchrana genofondu tak přistupuje neméně významný a nový cíl: ochrany a tvorba krajiny v komplexu setrvalého zemědělství. Proč nenavrátit do krajiny staré krajové odrůdy jako roztroušenou zeleň, tak jak tam kdysi bývaly. Proč v krajinářství využívat stereotypně několik zahraničních kultivarů jen proto, že je nabízejí?
Genetické zdroje rostlin jsou jedinečné a nenahraditelné, je to zásobárna genů pro současné i budoucí šlechtění. Staré plodiny, krajové formy a tradiční odrůdy představují určité kulturní bohatství regionu nebo národa, neboť je v nich konzervován lidský um, dovednost a šlechtitelské znalosti vycházející z potřeb, tradic a vůbec kulturního prostředí regionu. Je morální povinností společnosti, tyto materiály chránit pro budoucí generace. Dne 2.9.2006 uspořádalo Sdružení Renesance krajiny ve Veselici Den starých plodin. V rámci něho přednesly krátké přednášky pracovníci Výzkumného ústavu pícninářské z Troubska, společnosti AGRITEC s.r.o. a o oskeruších pohovořil Ing. Pavel Rada. Dále pak jednotlivé organizace a odborníci prezentovaly svoje produkty (osiva, publikace atd.) na malých prodejních stáncích. Zde si hlavně malopěstitelé a zahrádkáři mohly přímo zakoupit i osivo konkrétních plodin a odrůd. V letošním roce předpokládáme pokračování akce s rozšířením o odborný seminář především pro zemědělce ale i pro malopěstitele a dále o vydání osvětového
CD o starých plodinách, které bude připraveno již před vlastním seminářem.

Výstupy řešení:
• uspořádání semináře
• vydání osvětového CD o starých plodinách
• periodické zprávy, publikace v tisku, časopisech, zprávy v el.médiích,
• exkurze pro zájemce na lokality
• vyhodnocení projektu a závěrečná zpráva o projektu

Přínosy řešení:
• osvěta on-farm konzervace starých tradičních a krajových odrůd,
• postupné získávaní větších zemědělských podniků pro jejich pěstování netradičních a „zapomenutých plodin“ na větších plochách,
• nastartování vhodného způsobu osvěty a marketingu pro využití jako produktů ekologického zemědělství popř. specifických místních produktů
• výchova a osvěta místních obyvatel a návštěvníků Moravského krasu o tradičním zemědělství a biodiverzitě zemědělské krajiny.

jihomoravsky_kraj