Skip to main content

Tvorba vize komunity pro rozvoj obce Ostrov u Macochy v Moravském krasu

Název projektu: Tvorba vize komunity pro rozvoj obce Ostrov u Macochy v Moravském krasu
Rok realizace: 2008

Při plánování pilotního projektu tvorby vize komunity (TVK) jsme vycházeli ze zkušeností uskutečněných projektů v regionu. Na podzim roku 2006 v rámci projektu MA 21 v mikroregionu Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, který se rozkládá na území CHKO MK a jejím okolí, organizovala místní akční skupina Moravský kras devět jednání veřejnosti metodou kulatých stolů. Jedním z nich byl i kulatý stůl v Ostrově u Macochy. Na řízení (facilitaci) se tehdy podíleli zástupci Nadace Partnerství a jí proškolení místní aktivní občané z regionu. Na základě zkušeností z přípravy a průběhu kulatých stolů vyvstala potřeba věnovat příště přípravě a medializaci podobných jednání více času a především využít přímou osobní formu pozvání k diskuzi, což je u metody TVK nezbytné. V projektu se dalo navázat i na komunitní akci – plánovací víkend „NAŠE NÁVES v Ostrově u Macochy“ organizovaný dne 25.října 2007 ZO ČSOP Ponikva. Touto akcí i řadou pracovních setkání přípravné skupiny aktivních místních organizátorů byla připravena půda pro zdárné dvoudenní jednání občanů dle metodiky TVK.
Cílem projektu bylo zapojení obyvatel obce do veřejného života, tj. do plánovacího a rozhodovacího procesu metodou komunitní práce a uplatněním metody TVK. Realizací projektu se mělo změnit vnímání obyvatel k rozvoji jejich obce, uvědomění si svých možností tento proces ovlivnit a najít vnitřní skryté zdroje za účelem zlepšení podmínek života na venkově.
Jedním z výstupů měla být zpráva z jednání obsahující veškeré připomínky, náměty a nápady přítomných účastníků, dále pak společně vytvořené okruhy a způsoby rozvoje obce, jenž mohou být dobrým vodítkem při rozhodování zastupitelů obce ve strategických plánech a záměrech obce.
Dalším cílem bylo vytipovat společným postupem přítomných obyvatel nejlepší projekty pro zlepšení života v obci. Prodebatovat a naplánovat vybrané projekty, najít nutné postupné kroky vedoucí k realizaci konkrétního projektu. Na základě výstupů z pracovních skupin poté vybrat nejlépe připravený projekt z vybraných a naplánovaných projektů. Vybraný projekt následně ekonomicky podpořit z rozpočtu projektu Sdružení Renesance krajiny.
Prvním krokem bylo osobní oslovení několika obyvatel obce včetně zastupitelů. Při osobním jednání v úzkém kruhu realizátor vysvětlil cíle a stručně i průběh komunitní akce.
Následovala setkání místních aktivních občanů, jenž byli pozváni již oslovenými partnery. Probíhaly pravidelné přípravné schůzky se čtrnáctidenním cyklem. Vznikla neformální přípravná pracovní skupina, jenž organizátorům pomáhala s určitými úkoly. Na setkáních se hovořilo o možnostech setkání dle metodiky TVK (společného plánování). Již na prvních schůzkách se účastníci zamýšleli nad pozvánkami, nad propagaci akce, nad významem projektu i možných ohroženích celé akce. Účastníci schůzek navrhovali datum, čas, místo i název jednání komunity. Zvažoval se také doprovodný program, výstavy. Přípravná pracovní skupina brzy dospěla k rozhodnutí využít potenciál skrývající se v kulatém výročí založení pošty v Ostrově u Macochy. Jedná se o sté výročí, pro obec tato událost znamenala především efektivní spojení se světem a celkově přinesla zvýšení možností komunikace obyvatelům obce. Hlavní jednání občanů bylo nazváno „Mám k tomu co říct…“ a s tímto názvem bylo propagováno.
Dalším krokem se stalo školení facilitátorů malých skupin. Účastníky byli nejaktivnější občané – například učitelé a zastupitelé. Přítomní získali materiály k této problematice. Byly ukázány různé metody, které využívá hlavní facilitátor debaty. Byly zdůrazněny jeho úkoly, cíle, limity. Byly vzpomenuty různé situace, jenž mohou při jednáních nastat včetně ukázky problémových občanů a jejich možných projevů.
Na samotné setkání občanů u příležitosti kulatého výročí založení pošty byly vytištěny a rozneseny pozvánky do každé domácnosti, připraveny a vylepeny plakáty. Přípravný výbor spolupracoval při organizaci oslav založení pošty a kulturního vystoupení žáků základní školy, ve které oslavy a jednání občanů probíhaly. Aktivní občané spolupracovali se školou při její výzdobě, pomáhali akci osobním pozváním u svých známých, sousedů, v rodinách. Přípravný výbor pomáhal při chystání občerstvení. Bez jeho pomoci by uskutečnění celé akce nebylo myslitelné.
Hlavní jednání bylo naplánované na páteční odpoledne a sobotní dopoledne ve dnech 9. a 10. listopadu roku 2007. Po oslavách a pěveckém vystoupení dětí bylo zahájeno samotné jednání. Facilitoval jej Martin Nawrath z Nadace Partnerství, který již byl některým občanům známý z loňského kulatého stolu. Po zahřívacím představování přítomných následovaly bloky brainstormingu – Ostrov dnes a Ostrov 2020. Získala se tak široká paleta kladných i záporných názorů na současný stav a také nápady a představy na obec v budoucnosti.
Po přestávce následovala práce ve 3 skupinách – Podnikání, rozvoj služeb, infrastruktura, Životní prostředí a Spolkový život. Ve skupinách lidé opět popsali současný stav formou kladů a záporů a společně hledali nápady, záměry jak situaci zlepšit. Výsledkem z každé skupiny byl soubor několika hlavních okruhů. Jednotlivá tématy byla obodována dle naléhavosti a nutnosti k řešení. Některá témata se ze skupin prolínala.
Druhý den začínal posuzováním témat vybraných facilitátorem. Z 13 témat si lidé vybrali k dalšímu jednání 3 okruhy – Komunikace v obci, spolkový život, aktivity pro děti a mládež, Vodní toky a rybník a Turistický ruch a rekreace obyvatel. Okruhy přítomní probírali, navrhovali řešení ve 3 pracovních skupinách. Z každé skupiny bylo navrženo přes 10 návrhů na projekty. Porovnáním těchto výstupů vzniklo 9 konkrétních projektů, které účastníci opět v plénu okomentovali a obodovali. Některé projekty byly tak jednoznačné a konkrétní, že nebyly dále k diskuzi. Přítomný pan starosta informoval, že tyto některé projekty bude městys velmi brzy realizovat. Jiné byly vybrány k dalšímu projednání. Jednalo se o projekty : Web, informace, zpravodaj, Vzdělávací a komunitní centra a Podpora aktivit k přivedení turistů do obce. Po diskuzi ve skupinách následovala prezentace v plénu. Byly vybrány první dva projekty k možné podpoře z rozpočtu projektu TVK. Na závěr akce přítomní společně poobědvali v základní škole.
Při následném setkání se občané dohodli na podpoře projektu Web, informace, zpravodaj.