Skip to main content

Moravský kras- modelová lokalita ochrany povrchových a podzemních krasových vod v povodí Dunaje

Název projektu: Moravský kras- modelová lokalita ochrany povrchových a podzemních krasových vod v povodí Dunaje
Rok realizace: 2006

Propagací metod šetrného krasového zemědělství a vhodně zvoleného podnikatelského záměru vybraného zemědělského podniku v Moravském krasu (modelová lokalita) projekt získává pro jejich využívání další stakeholdery v Moravském krasu a tím příspívá k omezování znečisťování povrchových a podzemních krasových vod v unikátní evropské krasové oblasti (ramsarský mokřad Podzemní Punkva, evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 Moravský kras). Zároveň se snaží získat pro metody šetrného krasového zemědělství i subjekty v dalších krasových oblastech v povodí Dunaje a tvůrce národních politik a strategií.


Všeobecným cílem projektu je snižování znečištění nutrienty a toxickými látkami v krasových oblastech v povodí Dunaje.
Všeobecný cíl projektu odpovídá všeobecným cílům Dunajského regionálního programu v části zlepšování povědomí a znalostí o znečistění a zlepšování managementových nástrojů dostupných k prevenci a snižování znečištění.
Specifickými cílem projektu je prostřednictvím propagace metod a postupů šetrného krasového zemědělství (agroenvironmentální programy, nitrátová směrnice, území NATURA 2000, ramsarský mokřad Podzemní Punkva atd. ) a vhodně zvoleného podnikatelského záměru vybraného zemědělského podniku v Moravském krasu (modelová lokalita) získávat pro jejich využívání resp. vytváření podobných nástrojů další stakeholdery v Moravském krasu, v dalších krasových oblastech v povodí Dunaje a tvůrce národních politik a strategií.
Podstatou činností v rámci projektu je zvyšování povědomí a šíření informací v médiích, modelové využití v ostatních krasových oblastech v povodí Dunaje a částečně podpora vytváření politik na národní a mezinárodní úrovni.
Projekt v případě úspěšné mediální kampaně a vytvoření modelové lokality získá pro aplikaci metod šetrného krasového zemědělství všechny podniky v Moravském krasu a tím přímo přispěje ke snížení znečištění nutrienty a toxickými látkami v oblasti, event. i v celém povodí Dunaje (v případě získaní pro tyto metody i dalších subjektů mimo oblast). Dále zlepší přístup k informacím pro veřejnost.

 

Výstupy projektu:
• mediální kampaň,
• www stránky,
• mezinárodní seminář,
• systém exkurzí na modelové lokalitě šetrného krasového zemědělství.

Mezi očekávané přínosy projektu patří zvýšení informovanosti a metodách šetrného krasového zemědělství a o zvýšení zájmu stakeholderů o jejich aplikaci.
Jestli aktivity projektu dosáhly stanovených cílů se ověří podle počtu zpráv v médiích, počtu návštěvníků www stránek, počtu dotazů a zápisů v knize návštěv, podle zpráv účastníků semináře a jejich hodnocení které obdrží spolu s el. verzí sborníku, zpráv a hodnocení návštěvníků-účastníků exkurzí v průběhu roku prostřednictvím odkazů v knize návštěv www stránek.
Pro ověření, jestli projekt byl úspěšný při dosahování cílů grantového programu se použijí
hodnotící a výroční zprávy a ročenkys výsledky monitoringu a analýz povrchových a podzemních krasových vod a hodnocením stavu biotopů.

Projev dosahů výstupů a dopadů projektu se bude sledovat pomocí následujících indikátorů:

– 100 % místních zemědělců se na modelové lokalitě seznámilo s metodami šetrného krasového zemědělství do 30.6.2006
– do 23.12.2006 se s metodami šetrného krasového zemědělství seznámilo min. 200 dalších zájemců z jiných oblastí mimo Moravský kras

Základní filosofií celého projektu je vytvoření funkční modelové lokality. Zemědělci zde dostanou konkrétní informace přímo od zemědělců (ne zprostředkovaně) jak lze hospodařit šetrně a rozumně v oblastech které jsou mimořádně přírodně hodnotné a cenné a zároveň jsou turisticky velmi navštěvované. Zároveň se seznámí s možnými ekonomickými nástroji, které to umožňují a získají informace i o jejich vytváření ( jedním z tvůrců agroenvironmnetálnch opatření pro program SAPARD, zonálních opatření pro HRDP a opatření programu LIFE byla i a zemědělská společnost ZEMSPOL a.s. Sloup). Projekt proto může být využitý jako modelový i pro jiné oblasti v povodí Dunaje (mokřady atd.).

Moravian Karst – model site of protected ground and underground carstic waters in Danube basin

By promoting methods of considerate karst agriculture and a business plan carefully
prepared by a selected agricultural company in the Moravian Karst (a model locality), the
project gains other stakeholders in the Moravian Karst to use these methods and therefore it
contributes to pollution control of surface waters and karst groundwater in a Europe’s
unique karst area (i.e. Ramsar wetland of Podzemní Punkva and The Moravian Karst as a
part of NATURA 2000, the network of European most significant localities). The
project also tries to enlist stakeholders from the other karst areas in the Danube basin as well as creators of national policies and strategies to use the methods of careful karst agriculture.

Measurable and concrete outcomes of the project:

• Media campaign – cooperation with local and regional printed media and TV
• Web sites – for farmers especially
• 1 – international workshop – presentation of the environmental practices in farm management in protected areas
• 10 meetings with farmers and to make up a system of excursions to the model locality of considerate karst agriculture

logo_right

REC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code